Ndryshon “Rregullorja e Zhvillimit të Territorit”, ndryshojnë distancat e lejuara midis ndërtimeve.
V E N D I M PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.408,  DATË 13.5.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT”, TË NDRYSHUAR   Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të shkronjës “b”, të pikës 2, të nenit 6, të... Read more
Vendimi i KM për legalizimin e shtesave në objektet me leje ndërtimi.
    VENDIM Nr. 19, datë 11.1.2017 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË LEGALIZIMIT TË OBJEKTEVE ME LEJE NDËRTIMI, NË TË CILAT JANË KRYER SHTESA ANËSORE DHE/OSE NË LARTËSI OSE NDRYSHIME TË FUNKSIONIT TË HAPËSIRAVE DHE TË OBJEKTEVE SHUMËKATËSHE PA LEJE, TË DESTINUARA PËR KALIMIN E SË DREJTËS SË PRONËSISË... Read more
Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim
  Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 354, datë 11.5.2016 Read more